Ostutingimused

MarlenAnnabel.ee.ee E-poe Ostutingimused

 

 1. Ostutingimustes kasutatavad mõisted

Ostutingimused – Ostja poolt E-poes koolituse tellimisel kohalduvad tingimused
E-pood – E-pood veebilehel www.marlenannabel.ee
Korraldaja – Eludisainer OÜ registrikood 12539922, tegutsemiskoht Lao tn 1-6 Nõo alevik, Nõo vald Tartumaa 61601, e-post marlenannabel@eludisainer.ee, telefon 525 0999
Ostja –E-poe ostja
Müügileping – Korraldaja ja Ostja vahel sõlmitav leping Koolituse ostu kohta, mille tingimused on ära toodud E-poes olevas Koolituse pakkumuses.
Kinnitus – Korraldaja poolt Kliendile väljastatav tõend Müügilepingu sõlmimise kohta, mis tõendab Kliendi õigust osaleda koolitusel. Ostutingimuste ja müügipakkumises sätestatud tingimuste vastuolu korral kehtivad viimased. Ostutingimustes ainsuses olevad sõnad ja mõisted võivad hõlmata ka mitmust ning vastupidi.

 2. Ostutingimuste kohaldamine

2.1. Ostutingimused kehtivad Ostja poolt E-poe kasutamisel Korraldaja ja Ostja vahel tekkivate õigussuhete kohta. E-poe kasutamise all mõeldakse eelkõige, aga mitte ainult, Ostjale võimaluse andmist koolituspileti ja või koolitusmaterjali ostmiseks Korraldajalt läbi ülesseatud müügikeskkonna. Samuti mõeldakse E-poe kasutamise all muid E-poes pakutavaid teenuseid.

2.2. Ostutingimused kohalduvad kõigile E-poe kaudu koolituse ostjatele ning muud moodi E-poodi kasutavatele isikutele. Ostutingimustega mitte nõustudes on E-poe kasutamine mistahes viisil keelatud.

2.3. Ostutingimused jõustuvad Korraldaja ja Ostja vahel hetkel, kui Ostja annab käesolevate Ostutingimustega nõustumise kohta vastava elektroonilise kinnituse või kui Ostja asub E-poodi kasutama.

 

   3. Kauba- ja hinnainfo

3.1. E-poes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde.

3.2. Kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja asukohast ning kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse ostjale tellimuse vormistamisel.

3.3. Teave kauba kohta on esitatud E-poes vahetult kauba juures.

3.4.Toodete hinnad on märgitud Eurodes.

 

   4. Ostu vormistamine 

4.1. Toote tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad.

4.2. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil.

4.3. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest E-poe arvelduskontole.

4.4. Kui tellitud toodet/tooteid ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba
kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

4.5. Tooted toimetatakse Ostjateni veebi vahendusel kohe peale ostu sooritamist E-poe kaudu.  E-kurstuste puhul tekib Ostjale parooliga kaitstud ligipääs veebikursuse sisule. Saalikoolituste puhul edastatakse Ostja e-posti aadressile vastava koolituse pilet või ostukinnitus.

4.6. Perioodiliste maksetega toodete puhul võetakse peale tellimuse vormistamist igakuiselt kokkulepitud kuupäeval Ostja poolt määratud pangakaardiga seotud arvelduskontolt vastav kuumaksumus automaatselt maha ning tagatakse seeläbi ligipääs ostetud tootele.

4.7. Perioodilise makse saab Ostja lõpetada oma sisselogitud kursuse lehel valikus “Minu konto” või andes sellest meile teada meiliaadressil marlenannabel@eludisainer.com.

 

 5. Ostja õigused ja kohustused ning kinnitused

5.1 Ostjal on õigus:

5.1.1 nõuda Korraldajalt pärast tellimuse sooritamist arve esitamist;

5.1.2 esitada Korraldajale ettepanekuid E-poe ostjasõbralikumaks muutmiseks;

5.1.3 teostada seadusest tulenevat taganemisõigust vastavalt Ostutingimuste punktile 6.1.

5.2. Ostja kohustub:

5.2.1. esitama E-poes ostu sooritades täielikult tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi;

5.2.2. hoolikalt kontrollima ja vastutama mistahes toimingu käigus esitatud andmete õigsuse eest, kandes seejuures temapoolse eksimisega kaasneva võimaliku kahju riisikot. Enne maksekohustuse kinnitamist kuvatakse E-poes kõik Ostja poolt sisestatud andmed sisestusvigade tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks,

5.2.3. tutvuma Müügilepingu tingimustega;

5.2.3. mitte kasutama E-poodi ebaseaduslikuks tehinguks (sh teise isiku identiteedi ebaseaduslikuks kasutamiseks);

5.2.4. viivitamata elektronposti teel informeerima Korraldajat kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes ostu sooritamisel esitatutega;

5.3. Ostka kinnitab iga toimingu tegemisega E-poes, et ta:

5.3.1. on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha E-poes võimaldatud tehinguid;

5.3.2. on teadlik, et Ostutingimustega nõustumisel ei ole Ostja ja Korraldaja tahe suunatud muude õigussuhete tekitamisele kui sellele, mis on Ostutingimustes selgesõnaliselt kirjas;

5.3.3. on teadlik ja nõustub sellega, et Korraldajal on õigus teostada Ostja isikuandmete töötlemist vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ja käesolevatele Ostutingimustele;

5.3.4. on teadlik ja nõustub, et Ostutingimustega nõustudes annab ta Korraldajale nõusoleku saata Ostjale kommertsteadaandeid, pakkumisi ja muid teadaandeid ning küsitlusi.

5.3.5. saab täielikult ja raskusteta aru kõikidest Ostutingimustes sisalduvatest tingimustest ning mõistab täielikult, et E-poe kasutamisega kaasnevad tema jaoks õiguslikult siduvad kohustused.

 

 6. Ostja taganemisõiguse ulatus ja teostamine

6.1. Ostja Müügilepingust taganemisõigus: Ostjal on õigus taganeda Müügilepingust, teavitades sellest Korraldajat 14 päeva jooksul pärast Müügilepingu sõlmimist.

6.2. Kauba tagastamisega seotud tingimused:

6.2.1 Korraldaja kohustused Ostjapoolsel taganemisel. Korraldaja tagastab taganemisavalduse kättesaamisel Ostjale viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel, kõik Ostjalt Müügilepingu alusel saadud tasud. Ostja annab Korraldajale nõusoleku teha tagasimakse Korraldaja enda poolt valitud makseviisil.

6.3. Kooskõlas võlaõigusseadusega ei kohaldu Ostutingimuste punktis 6.1. Sätestatud Müügilepingust taganemise õigus kõikidele e-kursustele ja koolitustele. Juhul, kui Müügilepingust taganemise õigus puudub on vastav informatsioon avaldatud E.kursuse või Koolituse pakkumuse juures. Vastavalt võlaõigusseadusele ei kohaldu taganemisõigus Müügilepingutele, mille esemeks on:

6.3.1. sellise digitaalse sisu edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal, kui selle edastamine on alanud Ostja eelneval sõnaselgel nõusolekul, ning tarbija kinnitab asjaolu, et ta kaotab seeläbi oma taganemisõiguse.

6.4. Kui Müügilepingus või õigusaktis on Korraldaja jaoks sätestatud Ostjale soodsamad taganemistingimused, siis kohalduvad Müügilepingus või vastavas õigusaktis sätestatud tingimused. Vastupidisel juhul kohalduvad Korraldaja ja Ostja vahel käesolevates Ostutingimustes sätestatud taganemistingimused.

6.5. Korraldaja Müügilepingust taganemisõigus:

6.5.1. Korraldajal on lisaks seaduses sätestatule õigus Ostjaga sõlmitud Müügilepingust taganeda, kui ilmnevad müügipakkumises sätestatud asjaolud ja Koolitaja on lõpetanud E.kursuse või Koolituse pakkumise osaliselt või täies ulatuses. Müügilepingust taganemiseks teavitab Korraldaja Ostjat kirjalikult ja tagastab Ostja poolt Müügilepingu alusel Kaupmehele makstud tasud viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul alates taganemisteate esitamisest.

 

 7. Korraldaja õigused ja vastutus

7.1. Korraldajal on õigus:

7.1.1. katkestada Müügilepingu sõlmimine, kui Korraldaja kahtlustab, et teenuse kasutamisel toimitakse ebaausalt või seadusevastaselt;

7.1.2. võtta sellest eraldi ette teatamata ükskõik millal E-pood maha või selle toimimine peatada;

7.1.3. jälgida E-poes toimuvat tegevust, sh jälgida Ostjate poolt Internetikeskkonna kasutamist;

7.1.5. saata Ostjatele kommertsteadaandeid, pakkumisi, uudiskirju ja muid teadaandeid ning küsitlusi.

7.2. Korraldaja ei vastuta ühelgi juhul:

7.2.1. kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike vigade eest, mis mõjutavad tehnikat või põhjustavad olukorra, kus rahaülekanne või kaardimakse võib ebaõnnestuda. Kui rahaülekande või kaardimaksega seoses tekib probleeme, on Ostja kohustatud teatama neist viivitamatult Korraldaja klienditeenindusele.

 

 8. Poolte teated

8.1. Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine Ostja ning Korraldaja vahel toimub elektroonilises vormis poolte poolt E-poes teineteisele avaldatud e-posti aadresside kaudu.Teade loetakse poole poolt kättesaaduks, kui see on saadetud teise poole e-posti aadressile ja sellest on möödunud 3 tööpäeva.

8.2. Juhul kui Kinnitus ei ole saadetud Ostja e-posti aadressile kolme tunni jooksul Ostja poolt raha deponeerimisest Korraldaja juures või kui mistahes muu teave või kinnitus, mida Ostja Korraldajalt ootab, ei ole saabunud Ostja e-posti aadressile Ostja

 

 9. Intellektuaalne omand

9.1. Korraldaja E-pood ja selle osad (sh kuid mitte ainult Korraldaja veebilehe graafiline liides ja müügipakkumused, pildid jmt) ning sellega seotud tarkvara, Korraldaja kaubamärk ning muud Korraldaja autoriõigusega kaitstavad objektid E-poes on eraldi autoriõigusega kaitstud teosteks, mida ei ole Ostjatel õigus Ostjaks oleku ajal ja ka pärast seda Korraldaja kirjaliku loata ühelgi juhul kasutada. Vaidluse korral loetakse, et tegemist on autoriõigusega kaitstava objektiga, mille autoriõigused kuuluvad Korraldajale.

 

 10. Ostja isikuandmete töötlemine

10.1. Isikuandmeid, mida Korraldaja on saanud Ostjalt E-poe ostjaks registreerumisel ja/või E-poe kasutamise käigus küsinud või mis koguneb Ostja kohta Korraldaja juures muul viisil E-poe kasutamise teel, on Korraldajal õigus isikuandmete kaitse seaduse mõistes töödelda käesolevas peatükis sätestatud tingimustel.

10.2. Korraldaja on isikuandmete vastutav töötleja, Korraldaja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.”

10.3. Töödeldavate isikuandmete alla kuuluvad Ostja nimi, e-posti aadress, mobiiltelefoni number, pangakonto number, vanus, isikukood, elukoha- või tarneaadress, küsitluste kaudu saadud andmed perekonnaseisu, sissetuleku, soo, vanuse, laste arvu, hariduse ja tarbimiseelistuste kohta ning muud sarnased andmed, mis on vajalikud Koolituse pakkumiseks.

10.4. Korraldaja kasutab isikuandmeid Ostjatele teenuste osutamiseks, edasi arendamiseks ja personaliseerimiseks. Nimetatud teenuste all tuleb mõista E-poes Ostjatele teenuste vahendamist ja Ostjatele võimalikult soodsate ning personaliseeritud pakkumiste korraldamist.

10.5. Ostja annab Korraldajale nõusoleku Ostja isikuandmete töötlemiseks käesolevas peatükis sätestatud mahus ja eesmärkidel. Ostjal on õigus Korraldajale antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

10.6. Korraldaja ei anna Ostja isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta neid, välja arvatud seadustega ettenähtud juhtudel.

 

 11. Ostutingimuste muutmine

11.1. Korraldajal on igal ajal õigus ühepoolselt E-poe ja teenuste arengust tulenevalt E-poodi ja Ostutingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada, sh E-pood lõpetada.

11.2. Korraldaja kohustub teavitama Ostjat Ostutingimuste muudatustest ja täiendustest avaldatavate vastavate teadete kaudu.

11.3. Ostutingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest E-poes ja Ostja poolt nendega E-poes nõustumise kinnitamisest.

 

 12. Lõpptingimused

12.1. E-poe kasutamisest tulenevale õigussuhtele Ostja ja Korraldaja vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Ostja ja Korraldaja vahelisele Müügilepingust tulenevale õigussuhtele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust ja/või Korraldaja Müügilepingus sätestatud riigi õigusakte ja/või rahvusvahelise õiguse sätteid. Eesti Vabariigi õiguse kohaldamisel on Ostjal õigus tugineda võlaõigusseaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele (nõuda kohustuse täitmist; oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda, nõuda kahju hüvitamist, taganeda lepingust või öelda leping üles, alandada hinda, rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist).

12.2. E-poe kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Ostja ja Korraldaja lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse tarbijavaidluste komisjon. Tarbijakaitse seaduse kohaselt on komisjoni pädevuses lahendada lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusaluse kauba või teenuse väärtus on 20 või enam eurot. Kui pool ei ole nimetatud komisjoni otsusega nõus, siis lahendab vaidluse kohus.

12.3. Juhul, kui mõni Ostutingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, ei mõjuta see ülejäänud Ostutingimuste sätete kehtivust.

12.4. Ostuingimused kehtivad Internetikeskkonna kasutamisel Ostja poolt ja kehtivad Ostja ning Korraldaja vaheliste Ostutingimustes reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal.